Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

Podaj w opisie reklamacji:

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Można skorzystać z naszego wzoru reklamacji, jednak nie jest to konieczne i wymagane.

………………………………….
Miejscowość, data

Formularz reklamacyjny / odstąpienia od umowy*

 1. Dane nabywcy (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Dane kontaktowe nabywcy ( adres e-mail, numer telefonu)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Nazwa reklamowanego towaru ( numer zamówienia jeśli jest znany)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Data zakupu/ odebrania towaru
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Przyczyna reklamacji / odstąpienia od umowy (odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od zakupu można dokonać bez podawania przyczyny)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Dokładny opis uszkodzeń / niezgodności z umową – jeśli dotyczy
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. W miarę możliwości proszę o: (właściwe zaznaczyć)
  • wymianę towaru na wolny od wad
  • wymianę towaru na inny towar
  • zwrot gotówki na konto nr …………………………………………………………………………….

………………………………….
Czytelny podpis